როგორ გვიპოვოთ?

ტელ. +995 32 2 912 933; for appointments and consular issues call: +995 32 291 60 56
ელ-ფოსტა

სავიზო ინფორმაცია

შემუშავებულია: 2015.06.15 / განახლებულია 2020.09.11 13:51

შენგენის ვიზა:

 1. აეროპორტის სატრანზიტო ვიზა (A) - ვიზა, რომელიც გამოიყენება შენგენის სივრცის წევრი ქვეყნების აეროპორტ(ებ)ის საერთაშორისო სატრანზიტო ზონების გასავლელად (ესაჭიროებათ მხოლოდ ზოგიერთი ქვეყნის მოქალაქეებს - https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/annex_7a_atv_common_list_en.pdf);
 2. მოკლევადიანი ვიზა (C) - ვიზა, რომელიც გამოიყენება შენგენის სივრცის წევრ ქვეყანაში ტრანზიტისათვის ან მის ტერიტორიაზე ყოფნისათვის, არაუმეტეს სამი თვისა ყოველ ექვსთვიან პერიოდში, რომელიც აითვლება შენგენის სივრცის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის პირველი დღის თარიღიდან.

ეროვნული ვიზა (D):

 1. შესვლის ეროვნული ვიზა (D) გაიცემა პირზე, რომელსაც ლიეტუვის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტისგან მიღებული აქვს ლიეტუვის რესპუბლიკაში დროებითი ან მუდმივი საცხოვრებელი უფლება.
 2. შესვლის ეროვნული ვიზა (D) გაიცემა უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, რომელიც წარადგენს დოკუმენტებს რომლებიც დაადასტურებენ, რომ იგი გეგმავს შევიდეს ლიეტუვის რესპუბლიკაში პერიოდულად ან იცხოვროს იქ 1 წლამდე ვადით, მაშინ როცა მის ძირითად საცხოვრებელ ადგილად ითვლება სხვა ქვეყანა და ასევე არ არსებობს საჭიროება, რომ აღნიშნულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ აიღოს ლიეტუვის რესპუბლიკაში დროებით საცხოვრებელი უფლება.

სავიზო აპლიკაციები მიიღება მხოლოდ საქართველოში ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩოში და განაცხადის შემოტანამდე აუცილებელია ელექტრონული ფოსტით წინასწარი რეგისტრაცია შემდეგ მისამართზე - [email protected] გამოგზავნილ ელ-ფოსტაში განმცხადებელმა უნდა მიუთითოს საკუთარი სახელი, გვარი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, სასურველი ვიზის ტიპი და დაგეგმილი გამგზავრების მიახლოებითი თარიღი.

12 წლამდე ბავშვებს, რომელთა განცხადებებიც შემოაქვთ მშობლებს, ასევე ესაჭიროებათ რეგისტრაცია. ევროკავშირის, ევროპის ეკონომიკური სივრცისა და შვეიცარიის კონფედერაციის მოქალაქეების ოჯახის წევრებს შეუძლიათ მოვიდნენ საელჩოში წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე, საკონსულო განყოფილების სამუშაო საათებში.

დოკუმენტაცია საელჩოში გაიცემა სავიზო აპლიკაციის ჩაბარებისას მიღებული ქვითრის საფუძველზე.

ყურადღება:       

2020 წლის 1 იანვრიდან სავიზო მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ საბანკო ბარათით - ნაღდი ფული აღარ მიიღება.

თუ ვერ ხერხდება საბანკო ბარათით გადახდა, ასევე შესაძლებელია წინასწარი საბანკო გადარიცხვის განხორციელება (ევროებში), საქართველოში ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩოს საბანკო ანგარიშზე LT947300010144468709 (Swedbank). გადახდის მიზანში აპლიკანტმა უნდა მიუთითოს საკონსულო მომსახურება, რომლის მისაღებადაც იხდის თანხას. თუ გადარიცხვა ხორციელდება ბანკიდან, რომელიც არ ოპერირებს ლიეტუვაში, იგი უნდა განხორციელდეს ბანკის მიერ დადგენილი საერთაშორისო გადახდების პირობების მიხედვით. საკონსულო მოსაკრებელი მიღებული უნდა იყოს საკონსულო მომსახურების გაწევამდე, კერძოდ კი აპლიკანტის მოსვლამდე საელჩოში, ხოლო გადახდის დამადასტურებელი საბუთი წარდგენილი უნდა იყოს სხვა დამხმარე დოკუმენტაციასთან ერთად.

ბანკების მიერ დაწესებული ყველა სახის გადასახადი უნდა დაიფაროს იმ პიროვნების მიერ, ვინც რიცხავს თანხას. საელჩო გადარიცხვის გადასახადებს არ ფარავს.

საბანკო გადარიცხვა უნდა განხორციელდეს საელჩოში საბუთების შემოტანამდე არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღისა.

საბანკო გადარიცხვის ინსტრუქციები

ვალუტა: ევრო

მიმღები: ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში, კრწანისის ქუჩა 29, თბილისი, GE-0114, საქართველო

IBAN ანგარიშის ნომერი: LT947300010144468709 (Swedbank)

SWIFT კოდი: HABALT22

გადარიცხვის მიზანი: აპლიკანტმა უნდა მიუთითოს საკონსულო მომსახურება, რომლისთვისაც იხდის საფასურს, ასევე საკუთარი სახელი და გვარი

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: გადახდის ფაქტურა უნდა წარედგინოს საელჩოს

განაცხადებისა და თანდართული დოკუმენტაციის შემოტანა

 

განაცხადები შესაძლებელია განთავსდეს არაუადრეს 6 თვისა, ხოლო მოვალეობის შესრულების პროცესში მყოფი მეზღვაურებისათვის არაუადრეს 9 თვისა დაგეგმილი ვიზიტის დაწყებამდე და, როგორც წესი, არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღისა დაგეგმილი ვიზიტის დაწყებამდე. განსაკუთრებულ ინდივიდუალურ შემთხვევებში, რომლებიც სასწრაფო და დასაბუთებულია ლიეტუვის რესპუბლიკის ვიზების გამცემმა ორგანომ ან ლიეტუვის რესპუბლიკის ცენტრალურმა სტრუქტურებმა შეიძლება დაუშვან განაცხადების დაგეგმილ ვიზიტამდე 15 კალენდარულ დღეზე უფრო გვიან განთავსება.

განაცხადის პირველად განთავსებისას, განმცხადებელი ვალდებულია გამოცხადდეს პირადად.

თითოეული განმცხადებელი წარადგენს ლიეტუვურ ან ინგლისურ ენებზე ხელით ან ელექტრონულად შევსებულ განაცხადის ფორმას. განაცხადის ფორმა ხელმოწერილი უნდა იყოს. განმცხადებლის სამგზავრო დოკუმენტში მითითებულმა პირებმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), უნდა წარადგინონ ცალკე განაცხადები. არასრულწლოვნებმა უნდა წარადგინონ განაცხადის ფორმა, რომელიც ხელმოწერილი იქნება მუდმივი ან დროებითი მშობლობის უფლების მქონე პირის ან კანონიერი მეურვის მიერ.

განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი, რომელიც დააკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • მისი მოქმედების ვადა უნდა იყოს სამი თვით უფრო ხანგრძლივი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ტერიტორიის დატოვების თარიღზე, ხოლო რამოდენიმე მგზავრობის შემთხვევაში - წევრი ქვეყნების ტერიტორიის დატოვების ბოლო თარიღზე. თუმცა, დასაბუთებულად გადაუდებელ შემთხვევაში, აღნიშნული ვალდებულება შესაძლებელია მოიხსნას.
 • უნდა ჰქონდეს სულ მცირე ორი ცარიელი ფურცელი.
 • გაცემული უნდა იყოს უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში.

აღებული იქნება განმცხადებლის შემდეგი სახის ბიომეტრიული მონაცემები:

 • ფოტო (შაბლონის მიხედვით), რომელიც სკანირებული ან გადაღებულია განაცხადის გაკეთების დროს და
 • 10 თითის ანაბეჭდი, რომლის აღებაც ხდება ბრტყელ სივრცეზე, ციფრულად

იმ შემთხვევებში, როცა თითის ანაბეჭდები უკვე აღებულია პირველი განაცხადის შემოტანისას, უკანასკნელი განაცხადის გაკეთებამდე ბოლო 59 თვის განმავლობაში, მოხდება მათი ასლის თანდართვა არსებულ განაცხადზე. თუ განაცხადის განთავსების დროისათვის ვერ მოხერხდება მყისიერად დადასტურება, რომ ანაბეჭდები უკვე აღებულია ბოლო 59 თვის განმავლობაში, განმცხადებელს შეუძლია მოითხოვოს, რომ ხელახლა აიღონ ანაბეჭდები.

თითის ანაბეჭდების ჩაბარების ვალდებულებისგან გათავისუფლდებიან შემდეგი კატეგორიის განმცხადებლები:

 • 12 წელს ქვემოთ ბავშვები;
 • პიროვნებები რომელთა თითის ანაბეჭდების აღებაც ფიზიკურად შეუძლებელია. თუ შესაძლებელია მხოლოდ 10-ზე ნაკლები თითის ანაბეჭდის აღება, აღებული იქნება მაქსიმალური შესაძლებელი რაოდენობის ანაბეჭდი. თუმცა, თუ ანაბეჭდების აღების შეუძლებლობა დროებითია, განმცხადებელს მოეთხოვება ჩააბაროს ანაბეჭდები შემდგომი განაცხადის გაკეთებისას;
 • სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურები, ეროვნული მთავრობის წევრები და თანმხლები მეუღლეები, ასევე მათი ოფიციალური დელეგაციების წევრები, როცა ისინი მოწვეულნი არიან შენგენის სივრცის წევრი ქვეყნების, მათი მთავრობების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ოფიციალური მიზნებით;
 • მონარქები და სამეფო ოჯახების სხვა მაღალი რანგის წევრები როცა ისინი მოწვეულნი არიან შენგენის სივრცის წევრი ქვეყნების, მათი მთავრობების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ოფიციალური მიზნებით;

თუმცა, როცა არსებობს გონივრული ეჭვი განმცხადებლის ვინაობის შესახებ, ლიეტუვის რესპუბლიკის ვიზის გამცემი სტრუქტურა აიღებს თითის ანაბეჭდებს 59 თვიანი პერიოდის განმავლობაშიც.

განმცხადებელმა უნდა გადაიხადოს სავიზო მოსაკრებელი.

შენგენის ვიზები

 

საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ ბიომეტრიულ პასპორტს, არ საჭიროებენ ვიზას მოკლევადიანი მოგზაურობისათვის (90 დღემდე ყოველ 180 დღიან მონაკვეთში) შენგენის სივრცეში.

ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში წარმოადგენს სლოვაკეთს შენგენის ვიზების გაცემის საკითხში.

ლიეტუვის რესპუბლიკის სავიზო სტრუქტურების კომპეტენციაა სავიზო განაცხადის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება იმ შემთხვევაში თუ:

ა) ვიზიტ(ებ)ის ერთადერთი დანიშნულების ადგილი ლიეტუვის ტერიტორიაა;

ბ) თუ ვიზიტი მოიცავს რამოდენიმე დანიშნულების ადგილს ან თუ რამოდენიმე ცალკეული ვიზიტი ხორციელდება ორი თვის პერიოდში, ლიეტუვის ტერიტორია იქნება ვიზიტ(ებ)ის მთავარი დანიშნულების ადგილი დარჩენის ხანგრძლივობის მხრივ, რომელიც ითვლება დღეების მიხედვით ან დარჩენის მიზნის მიხედვით;

გ) თუ ძირითადი დანიშნულების ადგილის დადგენა ვერ ხერხდება, ლიეტუვის საგარეო საზღვარი უნდა იყოს პირველი საზღვარი, რომლის გადაკვეთასაც განმცხადებელი გეგმავს შენგენის სივრცის წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე შესასვლელად;

ლიეტუვის რესპუბლიკის სავიზო სტრუქტურების კომპეტენციაა სატრანზიტო სავიზო განაცხადის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება იმ შემთხვევაში თუ:

ა) ტრანზიტი ხდება მხოლოდ ლიეტუვის გავლით;

ბ) თუ ტრანზიტი ხდება შენგენის სივრცის რამოდენიმე წევრი ქვეყნის გავლით და ლიეტუვის საგარეო საზღვარი არის პირველი საზღვარი, რომლის გადაკვეთასაც განმცხადებელი გეგმავს ტრანზიტის დასაწყებად.

განაცხადი განიხილება და გადაწყვეტილება მიღებული იქნება ლიეტუვის რესპუბლიკის იმ სავიზო სტრუქტურის მიერ, რომლის იურისდიქციაშიც განმაცხადებელი ცხოვრობს ლეგალურად. უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებსაც ესაჭიროებათ შენგენის ვიზა, შეუძლიათ შემოიტანონ განაცხადი საქართველოში ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩოში, იმ შემთხვევაში თუ ისინი შეძლებენ დაასაბუთონ თავიანთი გრძელვადიანი ლეგალური ცხოვრება საქართველოში (საცხოვრებელი ნებართვის ან სხვა დოკუმენტის ფლობა, რომელიც დაადასტურებს მათი გრძელვადიანი ცხოვრების სტატუსს). ლიეტუვის რესპუბლიკის სავიზო სტრუქტურა განიხილავს და გადაწყვეტილებას მიიღებს მესამე ქვეყნის იმ მოქალაქის მიერ წარდგენილ სავიზო განაცხადზე, რომელიც ლეგალურად იმყოფება, თუმცა არ ცხოვრობს მის იურისდიქციაში, თუ განმცხადებელი წარადგენს გამართლებას განაცხადის აღნიშნულ სავიზო სტრუქტურაში წარდგენასთან დაკავშირებით.

განმცხადებლებმა უნდა გადაიხადონ არა-ანაზღაურებადი მოსაკრებელი (რუსეთს, უკრაინასა და სხვა ქვეყნებს გაფორმებული აქვთ ვიზის ხელშეწყობის შეთანხმებები ევროკავშირთან, ქვეყნების ჩამონათვალი და დეტალური პირობების, რომლებიც მიემართება მათ მოქალაქეებს შეგიძლიათ იხილოთ აქ) და წარადგინონ შემდეგი აუცილებელი დოკუმენტაცია:

 • მოქმედი სამგზავრო ელექტრონული აპლიკაცია შენგენის ვიზისთვის, შევსებული, ამობეჭდილი და ხელმოწერილი (36-ე გრაფასა და ასევე ბოლო გვერდზე);
 • ერთი 35 x 45 მმ ფერადი ფოტო დაწებებული აპლიკაციაზე, პიროვნების ასაკის შესაბამისი. თუ პიროვნებას დაფარული აქვს თავი რელიგიური მიზეზებით, თავსაბურავი არ უნდა ფარავდეს პიროვნების სახეს. ფოტოს ფონი უნდა იყოს ნათელი, ცარიელი და სწორი;
 • მოქმედი დოკუმენტი სამედიცინო დაზღვევის ფლობის დასადასტურებლად, რომელიც ითვალისწინებს 30 ათასი ევროს ოდენობის დაფარვას;
 • მოგზაურობის მიზნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. საჭირო დოკუმენტაციის სრული სია გაწერილია ევროკავშირის კომისიის დანერგილ გადაწყვეტილება 29.4.2014 C(2014) 2737-ში;
 • დოკუმენტაცია, რომელიც უთითებს საცხოვრებელს ან/და დადასტურება საცხოვრებელი ხარჯების დაფარვისათვის საკმარისი ფინანსების ფლობის შესახებ;
 • დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს, რომ ვიზაზე განაცხადის შემომტანი პიროვნება ფლობს საკუთარი თავის შესანახად საკმარის ფინანსებს (40 ევრო თითოეულ დღეზე) როგორც დარჩენის სრულ პერიოდზე, ასევე საკუთარი წარმომავლობის, საცხოვრებელ ან მესამე ქვეყანაში დასაბრუნებლად, სადაც მას ექნება შესვლის უფლება ან შეძლებს კანონიერად მიიღოს საკუთარი თავის შესანახი ფინანსები. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება მცირეწლოვნებზე, რომლებიც მოგზაურობენ ოჯახის სრულწლოვან წევრებთან ერთად;
 • როდესაც ვიზა პირზე გაიცემა მოწვევის საფუძველზე, ლიეტუვაში დასარჩენად საჭირო ფინანსების ოდენობა არის დღეში 20 ევრო, დამატებითი ინფორმაცია სამედიაციო წერილის (მოწვევის) შემოტანაზე იხილეთ აქ;
 • დამხმარე ინფორმაცია იმის შესაფასებლად აპირებს თუ არა სავიზო განაცხადის შემომტანი პიროვნება შენგენის სივრცის დატოვებას მოთხოვნილი ვიზის მოქმედების პერიოდის გასვლამდე.

წარდგენილი დოკუმენტაცია უნდა იყოს ლიეტუვურ ან ინგლისურ ენებზე. დოკუმენტაცია ასევე მიიღება ქართულ ენაზე, თუ მას თან ერთვის წერილობითი თარგმანი ლიეტუვურ ან ინგლისურ ენებზე.

ევროკავშირის სავიზო კოდექსის მიხედვით, საელჩოს საკონსულო ოფიცრებს აქვთ უფლება მოიწვიონ განმცხადებელი პირი პერსონალური გასაუბრების გასავლელად ან/და სთხოვონ მას წარადგინოს დამატებითი დოკუმენტაცია. 

2020 წლის 2 თებერვლიდან იცვლება სავიზო განაცხადის მოსაკრებლების რაოდენობა. 6-დან 12 წლამდე ბავშვების განაცხადების განხილვის მოსაკრებელი იქნება 40 ევრო, ხოლო სხვა დანარჩენი აპლიკაციების განხილვის მოსაკრებელი შეადგენს 80 ევროს.

თუ პიროვნებას სურს ლიეტუვის რესპუბლიკაში მრავალჯერადად შესვლა, მან ასევე უნდა წარადგინოს მრავალჯერადი შესვლის საჭიროების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

პიროვნებას, რომელზეც გაიცა მრავალჯერადი შესვლის ვიზა, შეუძლია შევიდეს და დარჩეს შენგენის სივრცეში გაცემული ვიზის მოქმედების პერიოდში, თუმცა არაუმეტეს 90 დღისა ყოველ 180 დღიან მონაკვეთში. თუ ხშირად სტუმრობთ შენგენის სივრცეს, გირჩევთ გამოიყენოთ ვიზის კალკულატორი.

ყურადღება:    

წინასწარ არ არსებობს არანაირი გარანტია, რომ მოხდება ვიზის გაცემა.

თავად ფაქტი, რომ მოიპოვეთ შესაბამისი ფორმის ვიზა ან შეზღუდული ტერიტორიული მოქმედების ვიზა ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ მიღებული გაქვთ შესვლის უფლება. სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე ვიზის მფლობელებს მოეთხოვებათ წარადგინონ მტკიცებულებები, რომ ისინი აკმაყოფილებენ შესვლის პირობებს.

ეროვნული ვიზები

ეროვნული ვიზები გაიცემა მაქსიმუმ 1 წლის ვადით;

მრავალჯერადი შესვლის ეროვნული ვიზის მოსაპოვებლად უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა გადაიხადოს არა-დაბრუნებადი სააპლიკაციო მოსაკრებელი 120 ევროს ოდენობით და ასევე წარადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • მოქმედი სამგზავრო ელექტრონული აპლიკაცია ეროვნული ვიზისთვის, შევსებული, ამობეჭდილი და ხელმოწერილი (36-ე გრაფასა და ასევე ბოლო გვერდზე);
 • ერთი 35 x 45 მმ ფერადი ფოტო დაწებებული აპლიკაციაზე, პიროვნების ასაკის შესაბამისი;
 • დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ჯანმრთელობის დაზღვევის ფლობას ლიეტუვაში დარჩენის სრული პერიოდის განმავლობაში. დაზღვევა უნდა მოქმედებდეს შენგენის სივრცის წევრ ყველა ქვეყანაში. ჯანმრთელობის დაზღვევის დასტურის მიწოდება მოხდება ვიზის გამცემი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე. დაზღვევა უნდა ფარავდეს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ხარჯებს, როგორც განმარტებულია ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონში ჯანდაცვის სისტემის შესახებ და ასევე ყველა სახის ხარჯს უცხო ქვეყნის მოქალაქის დასაბრუნებლად სხვა ქვეყანაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მიზეზებით (ტრანსპორტირება, მათ შორის ჯანდაცვის პროფესიონალ(ებ)ის თანხლებით). დაფარვა არ უნდა იყოს 30,000 ევროზე ნაკლები. 
 • დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს, რომ ვიზაზე განაცხადის შემომტანი პიროვნება ფლობს საკმარის ფინანსებს ან/და იღებს რეგულარულ შემოსავალს საკუთარი თავის შესანახად და ასევე აქვს საკმარისი რესურსები საცხოვრებელ ან მესამე ქვეყანაში დასაბრუნებლად, სადაც მას ექნება შესვლის უფლება.
 • დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს ეროვნული ვიზის გაცემის საფუძვლებიდან ერთ-ერთს, როგორც განმარტებულია ვიზის აღწერილობაში; დამატებითი ინფორმაციისათვის საჭირო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით ეწვიეთ ლიეტუვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის ვებგვერდს.

ერთჯერადი შესვლის ეროვნული ვიზის მოსაპოვებლად, უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა წარადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი, რომლის მოქმედებიც ვადა უნდა იყოს მინიმუმ სამი თვით მეტი მოთხოვნილი ვიზის ვადაზე. ის უნდა შეიცავდეს სულ მცირე ორ ცარიელ ფურცელს და გაცემული უნდა იყოს გასული 10 წლის პერიოდში;
 • ელექტრონული აპლიკაცია ეროვნული ვიზისთვის, შევსებული, ამობეჭდილი და ხელმოწერილი (36-ე გრაფასა და ასევე ბოლო გვერდზე);
 • ერთი 35 x 45 მმ ფერადი ფოტო დაწებებული აპლიკაციაზე, პიროვნების ასაკის შესაბამისი;
 • დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ჯანმრთელობის დაზღვევის ფლობას ლიეტუვაში დარჩენის სრული პერიოდის განმავლობაში. დაზღვევა უნდა მოქმედებდეს შენგენის სივრცის წევრ ყველა ქვეყანაში. ჯანმრთელობის დაზღვევის დასტურის მიწოდება მოხდება ვიზის გამცემი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე. დაზღვევა უნდა ფარავდეს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ხარჯებს, როგორც განმარტებულია ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონში ჯანდაცვის სისტემის შესახებ და ასევე ყველა სახის ხარჯს უცხო ქვეყნის მოქალაქის დასაბრუნებლად სხვა ქვეყანაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მიზეზებით (ტრანსპორტირება, მათ შორის ჯანდაცვის პროფესიონალ(ებ)ის თანხლებით). დაფარვა არ უნდა იყოს 30,000 ევროზე ნაკლები. 
 • ლიეტუვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ გაცემული შეტყობინება უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის დროებითი ან მუდმივი საცხოვრებელი უფლების მინიჭების შესახებ ან მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ გაცემული შეტყობინება უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის დროებითი ან მუდმივი საცხოვრებელი უფლების ხელახალი გაცემის შესახებ ან ცნობა დროებითი ან მუდმივი საცხოვრებელი უფლების საზღვარგარეთ დაკარგვის შესახებ.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

წარდგენილი დოკუმენტაცია უნდა იყოს ლიეტუვურ ან ინგლისურ ენებზე. დოკუმენტაცია ასევე მიიღება ქართულ ენაზე, თუ მას თან ერთვის წერილობითი თარგმანი ლიეტუვურ ან ინგლისურ ენებზე.

ევროკავშირის სავიზო კოდექსის მიხედვით, საელჩოს საკონსულო ოფიცრებს აქვთ უფლება მოიწვიონ განმცხადებელი პირი პერსონალური გასაუბრების გასავლელად ან/და სთხოვონ მას წარადგინოს დამატებითი დოკუმენტაცია.

უცხო ქვეყნის მოქალაქემ, რომელიც გეგმავს ლიეტუვის რესპუბლიკაში ცხოვრებას (მეორე წლის განმავლობაში) უნდა შეიტანოს განაცხადი ლიეტუვის რესპუბლიკაში დროებითი ცხოვრების უფლებაზე არაუგვიანეს 6 თვისა მოქმედი მრავალჯერადი შესვლის ეროვნული ვიზის ვადის გასვლამდე, ადგილობრივი ტერიტორიული პოლიციის ოფისის მიგრაციის სამსახურში, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

გაცემული ვიზის მოქმედების პერიოდში, მომწვევი ორგანიზაცია ლიეტუვის რესპუბლიკაში ვალდებულია დაფაროს უცხო ქვეყნის მოქალაქის დაბრუნების ხარჯები ქვეყანაში, რომელშიც მას აქვს გამგზავრების უფლება.

გადაწყვეტილება სავიზო განაცხადზე

განაცხადზე გადაწყვეტილება მიიღება 7-15 კალენდარული დღის განმავლობაში, ვალიდური განაცხადის მიღებიდან. ეს პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს მაქსიმუმ 45 კალენდარულ დღემდე ცალკეულ შემთხვევებში, განსაკუთრებით როცა საჭირო ხდება განაცხადის დამატებით შესწავლა.

განმცხადებლები, რომლებისაც უარი ეთქვათ ვიზის გაცემაზე, მიიღებენ ვიზაზე უარის, ანულირების ან გაუქმების სტანდარტულ ფორმას, რომელიც უთითებს გადაწყვეტილების მიზეზს. განმცხადებლებს უფლება აქვთ გაასაჩივრონ გადაწყვეტილებები ვილნიუსის რეგიონულ ადმინისტრაციულ სასამართლოში (Žygimantų St. 2, LT-01102 Vilnius, tel.: +370 5 264 8703) პასუხის მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში. ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონის მიხედვით უცხოელთა სამართლებრივი სტატუსის შესახებ და ასევე ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონის მიხედვით ადმინისტრაციული სამართალწარმოების შესახებ, საჩივარი უნდა გაკეთდეს ლიეტუვურ ენაზე და ყველა დოკუმენტი, რომელიც შედგენილია უცხო ენაზე, უნდა ითარგმნოს ლიეტუვურ ენაზე და დამოწმდეს დადგენილი პროცედურების მიხედვით. საჩივრის გასაკეთებლად გადახდილი უნდა იყოს შესაბამისი გადასახადი 30 ევროს ოდენობით (თუ განაცხადი სასამართლოს ბარდება მხოლოდ ელექტრონული ფორმით, გადახდილი უნდა იყოს აღნიშნული ღირებულების მხოლოდ 75%).

ვიზის გაცემაზე უარის თქმა არ წარმოადგენს ადმინისტრაციული საჩივრის საგანს.

თავად ფაქტი, რომ მოიპოვეთ შესაბამისი ფორმის ვიზა ან შეზღუდული ტერიტორიული მოქმედების ვიზა ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ მიღებული გაქვთ შესვლის უფლება. სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე ვიზის მფლობელებს მოეთხოვებათ წარადგინონ მტკიცებულებები, რომ ისინი აკმაყოფილებენ შესვლის პირობებს შენგენის სასაზღვრო კოდექსის მეექვსე მუხლის შესაბამისად.

გასაჩივრების პროცედურა:

განმცხადებლებს შეუძლიათ წარადგინონ საჩივარი ლიეტუვის რესპუბლიკის ვიზის გამცემი სტრუქტურების თანამშრომლების ქცევის შესახებ და ასევე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, აპლიკაციის განთავსების პროცესის გარე სერვისის მიმწოდებლების ქცევის შესახებ. ლიეტუვის რესპუბლიკის 1999 წლის 17 ივნისის კანონით საჯარო ადმინისტრირების შესახებ, No. VIII-1234, მუხლი 2 p. 5, საჩივარი არის წერილობითი განცხადება გაკეთებული პიროვნების მიერ საჯარო ადმინისტრირების ორგანოსადმი, რომელიც მიუთითებს, რომ აღნიშნული პიროვნების უფლებები ან ლეგიტიმური ინტერესები დაირღვა და მოითხოვს მათ დაცვას. მუხლი 3 p. 8 მიხედვით, საჩივარი განთავსდება ლიეტუვის რესპუბლიკის შესაბამის ვიზის გამცემ სტრუქტურაში ან უშუალოდ ლიეტუვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მისამართით.

საჩივრები განიხილება პროცედურებით, რომლებიც დადგენილია კანონის მუხლი 14 და სექცია 3-ის მიერ, ხოლო გადაწყვეტილება საჩივრებზე მიღებული იქნება 20 სამუშაო დღის პერიოდში. იმ შემთხვევაში, როცა საჩივრის განხილვა ობიექტური მიზეზების გამო ვერ ხერხდება მოცემული დროის პერიოდში, ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 10 სამუშაო დღით. ვადის გახანგრძლივების შესახებ პიროვნებას ეცნობება წერილობითი ფორმით 2 სამუშაო დღის განმავლობაში, ვადის გახანგრძლივების მიზეზების მითითებით.

სავიზო განაცხადის განხილვის მოსაკრებლები:

 • შენგენის ვიზა - 80 ევრო;
 • ეროვნული ვიზა - 120 ევრო.

ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონის მიხედვით საკონსულო გადასახადების შესახებ, არანაირი ტიპის საკონსულო გადასახადი არ მოითხოვება შემდეგ შემთხვევებში:

 • ევროკავშირის მოქალაქეების ან ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრი ქვეყნების მოქალაქეების, რომლებიც არიან მესამე ქვეყნის მოქალაქეები, სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, ასევე ლიეტუვის მოქალაქეების ოჯახის წევრების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას;
 • 6 წლამდე ბავშვების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას;
 • იმ მოსწავლეების, სტუდენტებისა და მათი თანმხლები მასწავლებლებისა და ლექტორების სავიზო განცხადების დამუშავებისას, რომლებიც მოგზაურობენ საგანმანათლებლო მიზნებით და წარდგენილი აქვთ შესაბამისი დამხმარე დოკუმენტაცია;
 • იმ მკვლევრების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებიც მოგზაურობენ ევროკავშირში ან ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრ ქვეყნებში კვლევითი მიზნების განსახორციელებლად და წარდგენილი აქვთ შესაბამისი დამხმარე დოკუმენტაცია;
 • უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებიც ფლობენ დიპლომატიურ ან სამსახურებრივ პასპორტებს ან მათთან გათანაბრებულ სამგზავრო დოკუმენტებს და მათი შესვლა ლიეტუვის რესპუბლიკაში უკავშირდება კულტურული, საგარეო პოლიტიკური, განვითარების თანამშრომლობის ან საჯარო ინტერესის სხვა სფეროების პოპულარიზაციას;
 • უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებიც მიემგზავრებიან ლიეტუვის რესპუბლიკაში ლიეტუვის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, სეიმის, მთავრობის ან სამინისტროების მიერ ორგანიზებულ ოფიციალურ შეხვედრებზე დასასწრებად;
 • უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებიც გეგმავენ ესტუმრონ მძიმე დაავადებების მქონე ახლო ნათესავებს ან ოჯახის წევრებს ან მიდიან ახლო ნათესავის ან ოჯახის წევრის დაკრძალვაზე დასასწრებად ან გეგმავენ მოინახულონ, წელიწადში ორჯერ, ახლო ნათესავის ან ოჯახის წევრის საფლავი, რომელიც ლიეტუვის რესპუბლიკის ტერიტორიაზეა, და რომლებსაც წარდგენილი აქვთ შესაბამისი დამხმარე დოკუმენტაცია;
 • ლიეტუვური წარმომავლობის მქონე უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებსაც წარდგენილი აქვთ დამატებითი დოკუმენტაცია ან სერტიფიკატი ლიეტუვური წარმომავლობის შესახებ, გაცემული საკონსულო პოსტის მიერ ლიეტუვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დადგენილი პროცედურების დაცვით;
 • უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებსაც შენარჩუნებული აქვთ ლიეტუვის რესპუბლიკის მოქალაქეობის უფლება ან აქვთ ლიეტუვის რესპუბლიკის მოქალაქეობის აღდგენის უფლება და წარდგენილი აქვთ შესაბამისი დამხმარე დოკუმენტაცია;
 • გამონაკლის შემთხვევებში, ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა, საკონსულოს ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც ასევე წარმოადგენს საკონსულო ოფიცერს, უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებიც შედიან ლიეტუვის რესპუბლიკაში კულტურული, საგარეო პოლიტიკური, განვითარების თანამშრომლობის ან სხვა მსგავსი მიზნებით და ასევე ჰუმანიტარული მიზნებით;
 • უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების ერთჯერადი შესვლის ეროვნული სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ ლიეტუვის რესპუბლიკაში საცხოვრებელი უფლება;

არაკომერციული ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის, რომელთა ასაკიც არ აღემატება 25 წელს და რომლებიც მონაწილეობას იღებენ სემინარებში, კონფერენციებში, სპორტულ, კულტურულ ან საგანმანათლებლო ღონისძიებებში, რომლებიც ორგანიზებულია არაკომერციული ორგანიზაციების მიერ.ევროკავშირის მოქალაქის ოჯახის წევრები ან ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის (ეთვა) წევრი ქვეყნების მოქალაქეები

ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების მუხლი 21-ის მიხედვით, ევროკავშირის ყველა მოქალაქეს აქვს უფლება თავისუფლად იმოძრაოს და იცხოვროს წევრი ქვეყნების ტერიტორიაზე, ცალკეული შეზღუდვებით და პირობებით, რომლებიც დაწესებულია შესაბამისი ხელშეკრულებებით და მათი აღსრულებისათვის მიღებული ზომებით. ეს შეზღუდვები და პირობები გაწერილია, სხვა წყაროებს შორის, დირექტივა 2004/38 / EC13-ში კავშირის მოქალაქეებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლების შესახებ თავისუფლად გადაადგილდნენ და იცხოვრონ წევრი ქვეყნების ტერიტორიებზე. თუ განმცხადებელი აკმაყოფილებს ევროკავშირის მოქალაქის ოჯახის წევრობის პირობას, როგორც განსაზღვრულია დირექტივაში, ლიეტუვის რესპუბლიკის სავიზო სტრუქტურა მისცემს მათ ყველანაირ შესაძლებლობას მოიპოვონ სასურველი ვიზა და შეუქმნის საუკეთესო პირობებს ვიზის მოსაპოვებლად*, მათ შორის:

 • სავიზო მოსაკრებლის გადახდა საჭირო არ იქნება;
 • ვიზა გაიცემა რაც შეიძლება სწრაფად (სავიზო განაცხადების განხილვა 15 დღეზე უფრო ხანგრძლივი პერიოდით შეიძლება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევაში და ზედმიწევნით გამართლებულად) და განაცხადზე ჩაწერა მოხდება უფრო უკეთესი პირობებით, ვიდრე სხვა მესამე ქვეყნის მოქალაქეების შემთხვევაში;
 • თანდართული საჭირო დოკუმენტაციის ნუსხა შემცირებული იქნება (დასტური, რომ არსებობს ევროკავშირის მოქალაქეები, რომლისგანაც მომდინარეობის შესაბამისი უფლებები, რომ განმცხადებელი არის ევროკავშირის აღნიშნული მოქალაქის ოჯახის წევრი და რომ განმცხადებელი მიემგზავრება ევროკავშირის აღნიშნულ მოქალაქესთან ერთად შენგენის სივრცის წევრ მასპინძელ ქვეყანაში ან აპირებს ჩავიდეს მასთან იმავე მასპინძელ ქვეყანაში).

*იგივე პირობები მიემართება ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრი ქვეყნის მოქალაქეებს და მათ ოჯახის წევრებს.

სიახლეების გამოწერა