როგორ გვიპოვოთ?

ტელ. +995 32 2 912 933; for appointments and consular issues call: +995 32 291 60 56
ელ-ფოსტა

სავიზო ინფორმაცია

შემუშავებულია: 2015.06.15 / განახლებულია 2020.02.13 09:54

შენგენის ვიზა (C):

 1. აეროპორტის სატრანზიტო ვიზა (A) - ვიზა, რომელიც გამოიყენება შენგენის სივრცის წევრი ქვეყნების აეროპორტ(ებ)ის საერთაშორისო სატრანზიტო ზონების გასავლელად (ესაჭიროებათ მხოლოდ ზოგიერთი ქვეყნის მოქალაქეებს - https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/annex_7a_atv_common_list_en.pdf);
 2. მოკლევადიანი ვიზა (C) - ვიზა, რომელიც გამოიყენება შენგენის სივრცის წევრ ქვეყანაში ტრანზიტისათვის ან მის ტერიტორიაზე ყოფნისათვის, არაუმეტეს სამი თვისა ყოველ ექვსთვიან პერიოდში, რომელიც აითვლება შენგენის სივრცის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის პირველი დღის თარიღიდან.

ეროვნული ვიზა (D):

 1. შესვლის ეროვნული ვიზა (D) გაიცემა პირზე, რომელსაც ლიეტუვის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტისგან მიღებული აქვს ლიეტუვის რესპუბლიკაში დროებითი ან მუდმივი საცხოვრებელი უფლება.
 2. შესვლის ეროვნული ვიზა (D) გაიცემა უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, რომელიც წარადგენს დოკუმენტებს რომლებიც დაადასტურებენ, რომ იგი გეგმავს შევიდეს ლიეტუვის რესპუბლიკაში პერიოდულად ან იცხოვროს იქ 1 წლამდე ვადით, მაშინ როცა მის ძირითად საცხოვრებელ ადგილად ითვლება სხვა ქვეყანა და ასევე არ არსებობს საჭიროება, რომ აღნიშნულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ აიღოს ლიეტუვის რესპუბლიკაში დროებით საცხოვრებელი უფლება.

სავიზო აპლიკაციები მიიღება მხოლოდ საქართველოში ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩოში და განაცხადის შემოტანამდე აუცილებელია ელექტრონული ფოსტით წინასწარი რეგისტრაცია შემდეგ მისამართზე - [email protected] გამოგზავნილ ელ-ფოსტაში განმცხადებელმა უნდა მიუთითოს საკუთარი სახელი, გვარი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, სასურველი ვიზის ტიპი და დაგეგმილი გამგზავრების მიახლოებითი თარიღი.

12 წლამდე ბავშვებს, რომელთა განცხადებებიც შემოაქვთ მშობლებს, ასევე ესაჭიროებათ რეგისტრაცია. ევროკავშირის, ევროპის ეკონომიკური სივრცისა და შვეიცარიის კონფედერაციის მოქალაქეების ოჯახის წევრებს შეუძლიათ მოვიდნენ საელჩოში წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე, საკონსულო განყოფილების სამუშაო საათებში.

დოკუმენტაცია საელჩოში გაიცემა სავიზო აპლიკაციის ჩაბარებისას მიღებული ქვითრის საფუძველზე.

სავიზო განაცხადის განხილვას, როგორც წესი, ესაჭიროება 7-დან 15 კალენდარულ დღემდე. საქართველოში მცხოვრები მესამე ქვეყნების მოქალაქეების საყურადღებოდ:  იხილეთ ქვეყნების ჩამონათვალი, რომელთა მოქალაქეებს ან მოქალაქეთა ცალკეულ კატეგორიებს ესაჭიროებათ საკონსულტაციო პროცედურები. თუ თქვენი მოქალაქეობის ქვეყანა აღნიშნულ სიაშია, რეკომენდირებულია განაცხადი შემოიტანოთ რაც შეიძლება ადრე და არა უგვიანეს 15 კალენდარული დღისა დაგეგმილ მგზავრობამდე.

ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში წარმოადგენს სლოვაკეთს შენგენის ვიზების გაცემის საკითხში.

ყურადღება:

2020 წლის 1 იანვრიდან სავიზო მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ საბანკო ბარათით - ნაღდი ფული აღარ მიიღება.

თუ ვერ ხერხდება საბანკო ბარათით გადახდა, ასევე შესაძლებელია წინასწარი საბანკო გადარიცხვის განხორციელება (ევროებში), საქართველოში ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩოს საბანკო ანგარიშზე LT947300010144468709 (Swedbank). გადახდის მიზანში აპლიკანტმა უნდა მიუთითოს საკონსულო მომსახურება, რომლის მისაღებადაც იხდის თანხას. თუ გადარიცხვა ხორციელდება ბანკიდან, რომელიც არ ოპერირებს ლიეტუვაში, იგი უნდა განხორციელდეს ბანკის მიერ დადგენილი საერთაშორისო გადახდების პირობების მიხედვით. საკონსულო მოსაკრებელი მიღებული უნდა იყოს საკონსულო მომსახურების გაწევამდე, კერძოდ კი აპლიკანტის მოსვლამდე საელჩოში, ხოლო გადახდის დამადასტურებელი საბუთი წარდგენილი უნდა იყოს სხვა დამხმარე დოკუმენტაციასთან ერთად.

ყურადღება:

ბანკების მიერ დაწესებული ყველა სახის გადასახადი უნდა დაიფაროს იმ პიროვნების მიერ, ვინც რიცხავს თანხას. საელჩო გადარიცხვის გადასახადებს არ ფარავს.

საბანკო გადარიცხვა უნდა განხორციელდეს საელჩოში საბუთების შემოტანამდე არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღისა.

საბანკო გადარიცხვის ინსტრუქციები

ვალუტა: ევრო

მიმღები: ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში, კრწანისის ქუჩა 29, თბილისი, GE-0114, საქართველო

IBAN ანგარიშის ნომერი: LT947300010144468709 (Swedbank)

SWIFT კოდი: HABALT22

გადარიცხვის მიზანი: აპლიკანტმა უნდა მიუთითოს საკონსულო მომსახურება, რომლისთვისაც იხდის საფასურს, ასევე საკუთარი სახელი და გვარი

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: გადახდის ფაქტურა უნდა წარედგინოს საელჩოს

შენგენის ვიზები

საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ ბიომეტრიულ პასპორტს, არ საჭიროებენ ვიზას მოკლევადიანი მოგზაურობისათვის (90 დღემდე ყოველ 180 დღიან მონაკვეთში) შენგენის სივრცეში.

2020 წლის 2 თებერვლიდან, განაცხადის შეტანა შესაძლებელი იქნება არუადრეს 6 თვისა და, როგორც წესი არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღისა დაგეგმილ მგზავრობამდე. ინდივიდუალურ დადასტურებულ გადაუდებელ შემთხვევებში, საელჩომ შესაძლოა დაუშვას სავიზო განაცხადის მიღება დაგეგმილ გამგზავრებამდე 15 კალენდარულ დღეზე უფრო გვიან.

უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებსაც ესაჭიროებათ შენგენის ვიზა, შეუძლიათ შემოიტანონ განაცხადი საქართველოში ლიეტუვის რესპუბლიკის საელჩოში, იმ შემთხვევაში თუ ისინი შეძლებენ დაასაბუთონ თავიანთი გრძელვადიანი ლეგალური ცხოვრება საქართველოში (საცხოვრებელი ნებართვის ან სხვა დოკუმენტის ფლობა, რომელიც დაადასტურებს მათი გრძელვადიანი ცხოვრების სტატუსს). ასეთ შემთხვევაში, აღნიშნულმა მოქალაქეებმა უნდა გადაიხადონ არა-ანაზღაურებადი მოსაკრებელი (რუსეთს, უკრაინასა და სხვა ქვეყნებს გაფორმებული აქვთ ვიზის ხელშეწყობის შეთანხმებები ევროკავშირთან, ქვეყნების ჩამონათვალი და დეტალური პირობების, რომლებიც მიემართება მათ მოქალაქეებს შეგიძლიათ იხილოთ აქ) და წარადგინონ შემდეგი აუცილებელი დოკუმენტაცია:

 • მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი, რომლის მოქმედებიც ვადა უნდა იყოს მინიმუმ სამი თვით მეტი მოთხოვნილი ვიზის ვადაზე. ის უნდა შეიცავდეს სულ მცირე ორ ცარიელ ფურცელს და გაცემული უნდა იყოს გასული 10 წლის პერიოდში;
 • ელექტრონული აპლიკაცია შენგენის ვიზისთვის, შევსებული, ამობეჭდილი და ხელმოწერილი (36-ე გრაფასა და ასევე ბოლო გვერდზე);
 • ერთი 35 x 45 მმ ფერადი ფოტო დაწებებული აპლიკაციაზე, პიროვნების ასაკის შესაბამისი. თუ პიროვნებას დაფარული აქვს თავი რელიგიური მიზეზებით, თავსაბურავი არ უნდა ფარავდეს პიროვნების სახეს. ფოტოს ფონი უნდა იყოს ნათელი, ცარიელი და სწორი;
 • მოქმედი დოკუმენტი სამედიცინო დაზღვევის ფლობის დასადასტურებლად, რომელიც ითვალისწინებს 30 ათასი ევროს ოდენობის დაფარვას;
 • მოგზაურობის მიზნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. საჭირო დოკუმენტაციის სრული სია გაწერილია ევროკავშირის კომისიის დანერგილ გადაწყვეტილება 29.4.2014 C(2014) 2737-ში;
 • დოკუმენტაცია, რომელიც უთითებს საცხოვრებელს ან/და დადასტურება საცხოვრებელი ხარჯების დაფარვისათვის საკმარისი ფინანსების ფლობის შესახებ;
 • დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს, რომ ვიზაზე განაცხადის შემომტანი პიროვნება ფლობს საკუთარი თავის შესანახად საკმარის ფინანსებს (40 ევრო თითოეულ დღეზე) როგორც დარჩენის სრულ პერიოდზე, ასევე საკუთარი წარმომავლობის, საცხოვრებელ ან მესამე ქვეყანაში დასაბრუნებლად, სადაც მას ექნება შესვლის უფლება ან შეძლებს კანონიერად მიიღოს საკუთარი თავის შესანახი ფინანსები. ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება მცირეწლოვნებზე, რომლებიც მოგზაურობენ ოჯახის სრულწლოვან წევრებთან ერთად;
 • როდესაც ვიზა პირზე გაიცემა მოწვევის საფუძველზე, ლიეტუვაში დასარჩენად საჭირო ფინანსების ოდენობა არის დღეში 20 ევრო, დამატებითი ინფორმაცია სამედიაციო წერილის (მოწვევის) შემოტანაზე იხილეთ აქ;
 • დამხმარე ინფორმაცია იმის შესაფასებლად აპირებს თუ არა სავიზო განაცხადის შემომტანი პიროვნება შენგენის სივრცის დატოვებას მოთხოვნილი ვიზის მოქმედების პერიოდის გასვლამდე.

წარდგენილი დოკუმენტაცია უნდა იყოს ლიეტუვურ ან ინგლისურ ენებზე. დოკუმენტაცია ასევე მიიღება ქართულ ენაზე, თუ მას თან ერთვის წერილობითი თარგმანი ლიეტუვურ ან ინგლისურ ენებზე.

ევროკავშირის სავიზო კოდექსის მიხედვით, საელჩოს საკონსულო ოფიცრებს აქვთ უფლება მოიწვიონ განმცხადებელი პირი პერსონალური გასაუბრების გასავლელად ან/და სთხოვონ მას წარადგინოს დამატებითი დოკუმენტაცია. 

2020 წლის 2 თებერვლიდან იცვლება სავიზო განაცხადის მოსაკრებლების რაოდენობა. 6-დან 12 წლამდე ბავშვების განაცხადების განხილვის მოსაკრებელი იქნება 40 ევრო, ხოლო სხვა დანარჩენი აპლიკაციების განხილვის მოსაკრებელი შეადგენს 80 ევროს.

თუ პიროვნებას სურს ლიეტუვის რესპუბლიკაში მრავალჯერადად შესვლა, მან ასევე უნდა წარადგინოს მრავალჯერადი შესვლის საჭიროების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

პიროვნებას, რომელზეც გაიცა მრავალჯერადი შესვლის ვიზა, შეუძლია შევიდეს და დარჩეს შენგენის სივრცეში გაცემული ვიზის მოქმედების პერიოდში, თუმცა არაუმეტეს 90 დღისა ყოველ 180 დღიან მონაკვეთში. თუ ხშირად სტუმრობთ შენგენის სივრცეს, გირჩევთ გამოიყენოთ ვიზის კალკულატორი.

როცა პიროვნებას შემოაქვს განაცხადი შენგენის ვიზაზე, აუცილებელია მისი თითის ანაბეჭდების სკანირება. 12 წლამდე ბავშვებს არ მოეთხოვებათ თითის ანაბეჭდების ჩაბარება. თითის ანაბეჭდები ინახება სავიზო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში 5 წლის განმავლობაში. ამ პერიოდში არ დგება თითის ანაბეჭდების ხელახალი ჩაბარების საჭიროება შენგენის სივრცის წევრი ქვეყნების ნებისმიერ საკონსულოში ახალი შენგენის ვიზაზე განაცხადის გაკეთების შემთხვევაში.

ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონის მიხედვით უცხოელთა სამართლებრივი სტატუსის შესახებ და ასევე ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონის მიხედვით ადმინისტრაციული სამართალწარმოების შესახებ, ვიზაზე უარი/ანულირება/გაუქმება შეიძლება გასაჩივრდეს ვილნიუსის რაიონულ ადმინისტრაციულ სასამართლოში გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 14 დღის განმავლობაში. 

ყურადღება:

წინასწარ არ არსებობს არანაირი გარანტია, რომ მოხდება ვიზის გაცემა.

თავად ფაქტი, რომ მოიპოვეთ შესაბამისი ფორმის ვიზა ან შეზღუდული ტერიტორიული მოქმედების ვიზა ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ მიღებული გაქვთ შესვლის უფლება. სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე ვიზის მფლობელებს მოეთხოვებათ წარადგინონ მტკიცებულებები, რომ ისინი აკმაყოფილებენ შესვლის პირობებს.

ეროვნული ვიზები

ეროვნული ვიზები გაიცემა მაქსიმუმ 1 წლის ვადით;

მრავალჯერადი შესვლის ეროვნული ვიზის მოსაპოვებლად უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა გადაიხადოს არა-დაბრუნებადი სააპლიკაციო მოსაკრებელი 120 ევროს ოდენობით და ასევე წარადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი, რომლის მოქმედებიც ვადა უნდა იყოს მინიმუმ სამი თვით მეტი მოთხოვნილი ეროვნული ვიზის ვადაზე. ის უნდა შეიცავდეს სულ მცირე ორ ცარიელ ფურცელს და გაცემული უნდა იყოს გასული 10 წლის პერიოდში;
 • ელექტრონული აპლიკაცია ეროვნული ვიზისთვის, შევსებული, ამობეჭდილი და ხელმოწერილი (36-ე გრაფასა და ასევე ბოლო გვერდზე);
 • ერთი 35 x 45 მმ ფერადი ფოტო დაწებებული აპლიკაციაზე, პიროვნების ასაკის შესაბამისი;
 • დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ჯანმრთელობის დაზღვევის ფლობას ლიეტუვაში დარჩენის სრული პერიოდის განმავლობაში. დაზღვევა უნდა მოქმედებდეს შენგენის სივრცის წევრ ყველა ქვეყანაში. ჯანმრთელობის დაზღვევის დასტურის მიწოდება მოხდება ვიზის გამცემი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე. დაზღვევა უნდა ფარავდეს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ხარჯებს, როგორც განმარტებულია ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონში ჯანდაცვის სისტემის შესახებ და ასევე ყველა სახის ხარჯს უცხო ქვეყნის მოქალაქის დასაბრუნებლად სხვა ქვეყანაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მიზეზებით (ტრანსპორტირება, მათ შორის ჯანდაცვის პროფესიონალ(ებ)ის თანხლებით). დაფარვა არ უნდა იყოს 30,000 ევროზე ნაკლები. 
 • დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს, რომ ვიზაზე განაცხადის შემომტანი პიროვნება ფლობს საკმარის ფინანსებს ან/და იღებს რეგულარულ შემოსავალს საკუთარი თავის შესანახად და ასევე აქვს საკმარისი რესურსები საცხოვრებელ ან მესამე ქვეყანაში დასაბრუნებლად, სადაც მას ექნება შესვლის უფლება.
 • დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს ეროვნული ვიზის გაცემის საფუძვლებიდან ერთ-ერთს, როგორც განმარტებულია ვიზის აღწერილობაში; დამატებითი ინფორმაციისათვის საჭირო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით ეწვიეთ ლიეტუვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის ვებგვერდს.

ერთჯერადი შესვლის ეროვნული ვიზის მოსაპოვებლად, უცხო ქვეყნის მოქალაქემ უნდა წარადგინოს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

 • მოქმედი სამგზავრო დოკუმენტი, რომლის მოქმედებიც ვადა უნდა იყოს მინიმუმ სამი თვით მეტი მოთხოვნილი ვიზის ვადაზე. ის უნდა შეიცავდეს სულ მცირე ორ ცარიელ ფურცელს და გაცემული უნდა იყოს გასული 10 წლის პერიოდში;
 • ელექტრონული აპლიკაცია ეროვნული ვიზისთვის, შევსებული, ამობეჭდილი და ხელმოწერილი (36-ე გრაფასა და ასევე ბოლო გვერდზე);
 • ერთი 35 x 45 მმ ფერადი ფოტო დაწებებული აპლიკაციაზე, პიროვნების ასაკის შესაბამისი;
 • დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ჯანმრთელობის დაზღვევის ფლობას ლიეტუვაში დარჩენის სრული პერიოდის განმავლობაში. დაზღვევა უნდა მოქმედებდეს შენგენის სივრცის წევრ ყველა ქვეყანაში. ჯანმრთელობის დაზღვევის დასტურის მიწოდება მოხდება ვიზის გამცემი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე. დაზღვევა უნდა ფარავდეს გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ხარჯებს, როგორც განმარტებულია ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონში ჯანდაცვის სისტემის შესახებ და ასევე ყველა სახის ხარჯს უცხო ქვეყნის მოქალაქის დასაბრუნებლად სხვა ქვეყანაში ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მიზეზებით (ტრანსპორტირება, მათ შორის ჯანდაცვის პროფესიონალ(ებ)ის თანხლებით). დაფარვა არ უნდა იყოს 30,000 ევროზე ნაკლები. 
 • ლიეტუვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ გაცემული შეტყობინება უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის დროებითი ან მუდმივი საცხოვრებელი უფლების მინიჭების შესახებ ან მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ გაცემული შეტყობინება უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის დროებითი ან მუდმივი საცხოვრებელი უფლების ხელახალი გაცემის შესახებ ან ცნობა დროებითი ან მუდმივი საცხოვრებელი უფლების საზღვარგარეთ დაკარგვის შესახებ.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

წარდგენილი დოკუმენტაცია უნდა იყოს ლიეტუვურ ან ინგლისურ ენებზე. დოკუმენტაცია ასევე მიიღება ქართულ ენაზე, თუ მას თან ერთვის წერილობითი თარგმანი ლიეტუვურ ან ინგლისურ ენებზე.

ევროკავშირის სავიზო კოდექსის მიხედვით, საელჩოს საკონსულო ოფიცრებს აქვთ უფლება მოიწვიონ განმცხადებელი პირი პერსონალური გასაუბრების გასავლელად ან/და სთხოვონ მას წარადგინოს დამატებითი დოკუმენტაცია. 

როცა პიროვნებას შემოაქვს განაცხადი შენგენის ვიზაზე, აუცილებელია მისი თითის ანაბეჭდების სკანირება. 12 წლამდე ბავშვებს არ მოეთხოვებათ თითის ანაბეჭდების ჩაბარება. თითის ანაბეჭდები ინახება სავიზო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში 5 წლის განმავლობაში.

უცხო ქვეყნის მოქალაქემ, რომელიც გეგმავს ლიეტუვის რესპუბლიკაში ცხოვრებას (მეორე წლის განმავლობაში) უნდა შეიტანოს განაცხადი ლიეტუვის რესპუბლიკაში დროებითი ცხოვრების უფლებაზე არაუგვიანეს 6 თვისა მოქმედი მრავალჯერადი შესვლის ეროვნული ვიზის ვადის გასვლამდე, ადგილობრივი ტერიტორიული პოლიციის ოფისის მიგრაციის სამსახურში, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.

გაცემული ვიზის მოქმედების პერიოდში, მომწვევი ორგანიზაცია ლიეტუვის რესპუბლიკაში ვალდებულია დაფაროს უცხო ქვეყნის მოქალაქის დაბრუნების ხარჯები ქვეყანაში, რომელშიც მას აქვს გამგზავრების უფლება.

სავიზო განაცხადის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება განაცხადის შეტანიდან 15 კალენდარული დღის ფარგლებში. დროის ეს პერიოდი შეიძლება გაგრძელდეს მაქსიმუმ 45 კალენდარულ დღემდე კონკრეტულ ინდივიდუალურ შემთხვევებში, განსაკუთრებით მაშინ, როცა საჭირო ხდება განაცხადის დამატებით გადასინჯვა. განმცხადებლები, რომლებსაც უარი ეთქვათ ვიზის გაცემაზე მიიღებენ სტანდარტულ შეტყობინების ფორმას, სადაც მითითებული იქნება უარის, ვიზის ანულირების ან გაუქმების საფუძველი. განმცხადებლებს აქვთ უფლება შეიტანონ საჩივარი მსგავს გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ვილნიუსის რეგიონულ ადმინისტრაციულ სასამართლოში, გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 14 დღის განმავლობაში (ჟიგიმანტასის ქუჩა 2, LT-01102 ვილნიუსი, +370 5 264 8703). ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონის მიხედვით უცხოელთა სამართლებრივი სტატუსის შესახებ და ასევე ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონის მიხედვით ადმინისტრაციული სამართალწარმოების შესახებ, საჩივარი შეტანილი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით ლიეტუვურ ენაზე, ხოლო სხვა ენაზე შედგენილი დოკუმენტები უნდა გადაითარგმნოს ლიეტუვურ ენაზე და დამოწმდეს დადგენილი პროცედურების მიხედვით. საჩივრის შეტანის გადასახადი 30 ევროა (საჩივრის მხოლოდ ელექტრონული ფორმით წარდგენის შემთხვევაში, პიროვნება გადაიხდის საჩივრის გადასახადის 75%-ს).

ვიზაზე უარი არ შეიძლება გასაჩივრდეს ადმინისტრაციული წესით.

თავად ფაქტი, რომ მოიპოვეთ ვიზა, ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ მიღებული გაქვთ შესვლის უფლება. სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე ვიზის მფლობელებს მოეთხოვებათ წარადგინონ მტკიცებულებები, რომ ისინი აკმაყოფილებენ შესვლის პირობებს შენგენის სასაზღვრო კოდექსის მეექვსე მუხლის შესაბამისად.

სავიზო განაცხადის განხილვის მოსაკრებლები:

 • შენგენის ვიზა - 80 ევრო;
 • ეროვნული ვიზა - 120 ევრო.

ლიეტუვის რესპუბლიკის კანონის მიხედვით საკონსულო გადასახადების შესახებ, არანაირი ტიპის საკონსულო გადასახადი არ მოითხოვება შემდეგ შემთხვევებში:

 • ევროკავშირის მოქალაქეების ან ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრი ქვეყნების მოქალაქეების, რომლებიც არიან მესამე ქვეყნის მოქალაქეები, სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, ასევე ლიეტუვის მოქალაქეების ოჯახის წევრების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას;
 • 6 წლამდე ბავშვების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას;
 • იმ მოსწავლეების, სტუდენტებისა და მათი თანმხლები მასწავლებლებისა და ლექტორების სავიზო განცხადების დამუშავებისას, რომლებიც მოგზაურობენ საგანმანათლებლო მიზნებით და წარდგენილი აქვთ შესაბამისი დამხმარე დოკუმენტაცია;
 • იმ მკვლევრების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებიც მოგზაურობენ ევროკავშირში ან ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრ ქვეყნებში კვლევითი მიზნების განსახორციელებლად და წარდგენილი აქვთ შესაბამისი დამხმარე დოკუმენტაცია;
 • უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებიც ფლობენ დიპლომატიურ ან სამსახურებრივ პასპორტებს ან მათთან გათანაბრებულ სამგზავრო დოკუმენტებს და მათი შესვლა ლიეტუვის რესპუბლიკაში უკავშირდება კულტურული, საგარეო პოლიტიკური, განვითარების თანამშრომლობის ან საჯარო ინტერესის სხვა სფეროების პოპულარიზაციას;
 • უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებიც მიემგზავრებიან ლიეტუვის რესპუბლიკაში ლიეტუვის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, სეიმის, მთავრობის ან სამინისტროების მიერ ორგანიზებულ ოფიციალურ შეხვედრებზე დასასწრებად;
 • უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებიც გეგმავენ ესტუმრონ მძიმე დაავადებების მქონე ახლო ნათესავებს ან ოჯახის წევრებს ან მიდიან ახლო ნათესავის ან ოჯახის წევრის დაკრძალვაზე დასასწრებად ან გეგმავენ მოინახულონ, წელიწადში ორჯერ, ახლო ნათესავის ან ოჯახის წევრის საფლავი, რომელიც ლიეტუვის რესპუბლიკის ტერიტორიაზეა, და რომლებსაც წარდგენილი აქვთ შესაბამისი დამხმარე დოკუმენტაცია;
 • ლიეტუვური წარმომავლობის მქონე უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებსაც წარდგენილი აქვთ დამატებითი დოკუმენტაცია ან სერტიფიკატი ლიეტუვური წარმომავლობის შესახებ, გაცემული საკონსულო პოსტის მიერ ლიეტუვის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დადგენილი პროცედურების დაცვით;
 • უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებსაც შენარჩუნებული აქვთ ლიეტუვის რესპუბლიკის მოქალაქეობის უფლება ან აქვთ ლიეტუვის რესპუბლიკის მოქალაქეობის აღდგენის უფლება და წარდგენილი აქვთ შესაბამისი დამხმარე დოკუმენტაცია;
 • გამონაკლის შემთხვევებში, ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა, საკონსულოს ხელმძღვანელი პირის გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც ასევე წარმოადგენს საკონსულო ოფიცერს, უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებიც შედიან ლიეტუვის რესპუბლიკაში კულტურული, საგარეო პოლიტიკური, განვითარების თანამშრომლობის ან სხვა მსგავსი მიზნებით და ასევე ჰუმანიტარული მიზნებით;
 • უცხო ქვეყნების იმ მოქალაქეების ერთჯერადი შესვლის ეროვნული სავიზო განაცხადების დამუშავებისას, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ ლიეტუვის რესპუბლიკაში საცხოვრებელი უფლება;
 • არაკომერციული ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის, რომელთა ასაკიც არ აღემატება 25 წელს და რომლებიც მონაწილეობას იღებენ სემინარებში, კონფერენციებში, სპორტულ, კულტურულ ან საგანმანათლებლო ღონისძიებებში, რომლებიც ორგანიზებულია არაკომერციული ორგანიზაციების მიერ.

 

სიახლეების გამოწერა