როგორ გვიპოვოთ?

ტელ. +995 32 2 912 933; for appointments and consular issues call: +995 32 291 60 56
ელ-ფოსტა

საკონსულოს თანამშრომლის ფუნქციები

შემუშავებულია: 2015.06.29 / განახლებულია 2019.02.26 08:35

საკონსულოს თანამშრომელს შეუძლია:

 • გასცეს ცნობები რეპატრიაციის შესახებ;
 • გასცეს საკონსულო ცნობები ლიეტუვის რესპუბლიკის მოქალაქეებისთვის, რომელთაც დაკარგეს თავიანთი მართვის მოწმობა საზღვარგარეთ ან მანქანების რეგისტრაციის ცნობები ლიეტუვაში დაბრუნების მიზნით;
 • მიიღოს აპლიკაციები ლიეტუვის რესპუბლიკის მოქალაქეობაზე;
 • განიხილოს აპლიკაციები ლიეტუვის რესპუბლიკის პასპორტების გაცემის / შეცვლის მიზნით;
 • განიხილოს საზღვარგარეთ 6 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში მცხოვრები ლიეტუვის რესპუბლიკის მოქალაქეების დეკლარაციები საცხოვრებელი ადგილის შესახებ;
 • მიიღოს მოთხოვნები სამოქალაქო მდგომარეობის აქტების (ქორწინება, დაბადება, განქორწინება და ა.შ.) რეგისტრაციის შესახებ;
 • მიიღოს მოთხოვნები საარქივო ცნობების მისაღებად ლიეტუვის მთავარი არქივიდან;
 • მიიღოს მოთხოვნები ნასამართლეობის (ნასამართლეობის არქონის) ცნობების გაცემის შესახებ;
 • გასცეს საკონსულო ცნობები;
 • განახორციელოს სანოტარო მოქმედებები;
 • განახორციელოს დოკუმენტების საკონსულო ლეგალიზაცია;
 • მიაწოდოს ინფორმაცია და გასცეს ნებართვები ცხედრების სასახლით გადასვენებისთვის ლიეტუვაში;
 • მიაწოდოს ინფორმაცია იმ პროცედურების შესახებ, რომელთა მიხედვითაც ლიეტუვაში მცხოვრებ ნათესავებს შეუძლიათ ფულადი საშუალებების გადარიცხვა საზღვარგარეთ მცხოვრები პირისთვის;
 • აუცილებლობის შემთხვევაში, მოინახულოს ლიეტუვის რესპუბლიკის მოქალაქეები საპყრობილეში;
 • მოითხოვოს  ლიეტუვის რესპუბლიკის საზღვარგარეთ დაკავებული ან მსჯავრდებული მოქალაქეების ადგილობრივი და საერთაშორისო კანონმდებლობის თანახმად მოპყრობა და მათთვის ისეთივე პირობების უზრუნვეყოფა, როგორიც გათვალისწინებულია ადგილობრივი მოქალაქეებისთვის;
 • გასცეს შენგენის ვიზები;
 • მიიღოს უცხო ქვეყნის მოქალაქეების აპლიკაციები ლიეტუვაში დროებითი ცხოვრების ნებართვის მიღების მიზნით;
 • შეასრულოს სხვა საკონსულო ფუნქციები, რაც განსაზღვრულია ლიეტუვის რესპუბლიკის საკონსულო წესდებაში, 1963 წლის ვენის კონვენციაში საკონსულო ურთიერთობების შესახებ, ლიეტუვის რესპუბლიკის საკონსულო კოვენციებში და მიმღები სახელმწიფოს სხვა ხელშეკრულებებში.

საკონსულოს თანამშრომელს არ შეუძლია:

 • იმოქმედოს, როგორც ტურისტულმა აგენტმა ან მთარგმნელ-თარჯიმანმა;
 • იმოქმედოს, როგორც იურისტმა, მკვლევარმა ან სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომელმა;
 • გაწიოს დამკრძალავი ბიუროს მომსახურება;
 • გაწიოს საბანკო ან საფოსტო მომსახურება;
 • იმოქმედოს შუამავლის რანგში ვიზების, დასაქმების, ცხოვრებისა თუ მუშაობის ნებართვების გასაცემად საზღვარგარეთის ქვეყანაში;
 • უზრუნველყოს საცხოვრებელი ადგილი ან გაწიოს სასტუმრო მომსახურება;
 • უზრუნველყოს ან მოითხოვოს პირობების გაუმჯობესება ლიეტუვის რესპუბლიკის საზღვარგარეთ დაკავებული ან მსჯავრდებული მოქალაქეებისთვის;
 • ასესხოს ან სხვაგვარად გასცეს ფულადი საშუალებები, დაიქირავოს იურისტი ან გადაიხადოს ნებისმიერი სახის ანგარიში.

სიახლეების გამოწერა