Kaip mus rasti?

Tel. +995 32 2 912 933; for appointments and consular issues call: +995 32 291 60 56
El. paštas

Asmens grįžimo pažymėjimas

Sukurta 2015.01.26 / Atnaujinta 2019.03.25 15:03

Asmens grįžimo pažymėjimas (toliau – AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems tinkančio kelionėms kelionės dokumento, ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką arba į kilmės valstybę.

AGP išduodamas tik grįžti į Lietuvos Respubliką, t.y. su šiuo pažymėjimu tęsti kelionės ir vykti į kitas valstybes negalima.

Atvejai, kada gali būti išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas

AGP išduodamas:

  • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant užsienio valstybėje, pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jo galiojimo laikas ir jei jie užsienio valstybėje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms dokumento;
  • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
  • užsienio valstybėje gimusiems nepilnamečiams vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau– užsienio valstybėje gimęs vaikas);
  • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo tvarka

AGP išduoda Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų konsuliniai pareigūnai.

Jei buvimo valstybėje nėra pasiekiamos Lietuvos Respublikos atstovybės, AGP (Emergency Travel Document) gali išduoti bet kurios kitos  Europos Sąjungos valstyės narės  diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga.

Prašant išduoti AGP, konsuliniam pareigūnui turi būti pateikti šie dokumentai:

Prašant išduoti AGP užsienio valstybėje gimusiam vaikui, konsuliniam pareigūnui turi būti turi būti pateikti šie dokumentai:

  • prašymas;
  • nuotrauka;
  • tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
  • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas gimimo liudijimas arba Gruzijoje išduotas gimimo liudijimas, patvirtintas žyma „Apostille“.
  • Atsiimdamas AGP užsienyje gimusiam vaikui, vienas iš vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo pasirašo nustatytos formos informacinį pranešimą. Jo kopija atiduodama kartu su AGP.

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į konsulinę įstaigą arba siunčiami paštu arba faksu, arba nuskenuoti elektroniniu paštu. Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir Prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Pareiškėjas išduotą AGP atsiima konsulinėje įstaigoje asmeniškai. Nepilnamečiams vaikams išduotus AGP atsiima vienas iš nepilnamečio vaiko tėvų, įstatyminis atstovas ar jo įgaliotas asmuo. Nepilnamečiai vaikai, išskyrus kūdikius iki 1 metų, turi atvykti į konsulinę įstaigą lydimi vieno iš tėvų, įstatyminio atstovo ar jo įgalioto asmens.

Tuo atveju, kai Pareiškėjas dokumentus pateikė asmeniškai, užpildė ir pasirašė pareiškimą, išrašytas AGP gali būti siunčiamas paštu.

Dokumentai dėl AGP išdavimo pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės.

Konsulinis mokestis

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo konsulinis mokestis yra 20 eurų.

Konsulinis mokestis gali būti neimamas, jeigu asmuo, kuriam išduodamas asmens grįžimo pažymėjimas, negali jo sumokėti dėl svarbių priežasčių (dėl nelaimingo atsitikimo, ligos, nukentėjimo nuo nusikalstamos veiklos) ir konsuliniam pareigūnui pateikia dokumentą, oficialiai patvirtinantį nukentėjimo faktą.

Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo terminai

Sutikrinus duomenis ir nustačius asmens tapatybę ir pilietybę, konsulinis pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl AGP išdavimo.

AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Naujienlaiškio prenumerata