Kaip mus rasti?

Tel. +995 32 2 912 933;konsuliniais klausimais skambinti: +995 32 291 60 56
El. paštas

Vizos

Sukurta 2015.06.09 / Atnaujinta 2023.07.18 10:49

Dokumentai vizoms gauti priimami tik Lietuvos Respublikos ambasadoje Sakartvele (toliau – ambasada) ir tik pagal išankstinę registraciją.

Vaikai iki 12 metų amžiaus, už kuriuos dokumentus pateikia jų tėvai, taip pat turi būti užregistruoti. Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių šeimos nariai priimami ambasados konsulinio skyriaus darbo laiku.

Dokumentų atsiėmimas ambasadoje vyksta pagal dokumentų pateikimo metu išduotus kvitus

DĖMESIO:          

Nuo 2020 m. sausio 1 d. už vizos prašymo nagrinėjimą galima atsiskaityti tik banko mokėjimo kortele, grynieji pinigai nebepriimami.

Neturint galimybės atsiskaityti banko kortele, galima iš anksto atlikti banko pavedimą (eurais) į ambasados banko sąskaitą. Norint atlikti banko pavedimą, prašome kreiptis el. paštu [email protected] arba telefonu +995 32 291 60 56 ir Jums bus persiųsta visa reikalinga informacija. 

Visi bankų taikomi mokesčiai už pavedimą turi būti apmokėti asmens, darančio pavedimą.

Banko pavedimas turi būti atliktas ne vėliau kaip vieną darbo dieną prieš dokumentų pateikimą ambasadoje išskyrus tuos atvejus, kai dokumentų pateikimas numatytas pirmąją to mėnesio darbo dieną.

Prašymo priimtinumo kriterijai

Prašymas pateikiamas ne anksčiau kaip prieš šešis mėnesius iki numatomo apsilankymo pradžios (jūrininkų prašymai, susiję su jų pareigų atlikimu, – ne anksčiau kaip prieš devynis mėnesius) ir paprastai ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios. Tik atskirais pagrįstais skubos atvejais vizų tarnyba arba centrinės valdžios institucijos gali leisti pateikti prašymus vėliau nei likus 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios.

Dėl grėsmės viešajai tvarkai, vidaus saugumui, tarptautiniams santykiams arba visuomenės sveikatai Šengeno erdvės valstybė narė gali reikalauti, kad kitų valstybių narių centrinės valdžios institucijos konsultuotųsi su jos centrinės valdžios institucijomis nagrinėdamos prašymus, kuriuos pateikė konkrečių trečiųjų šalių piliečiai arba tokių piliečių konkrečioms kategorijoms priskirti asmenys. Tokios konsultacijos netaikomos prašymams išduoti oro uosto tranzitines vizas. Sakartvele gyvenančių trečiųjų šalių piliečių dėmesiui: sąrašas šalių, kurių piliečiams arba konkrečioms piliečių kategorijoms turi būti taikomos konsultavimosi procedūros. Jei Jūsų pilietybės šalis yra šiame sąraše, rekomenduotume dėl vizos kreiptis kuo anksčiau – likus mažiausiai 15 kalendorinių dienų iki numatomos kelionės.

Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys prašymo pateikimo tikslais turi atvykti asmeniškai, kad būtų paimti jų pirštų atspaudai.

Pateikiamas ranka arba elektroniniu būdu užpildytas prašymas  išduoti vizą, kuris gali būti pildomas lietuvių arba anglų kalbomis. Užpildytas prašymas turi būti pasirašytas. Asmenys, įtraukti į prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens kelionės dokumentą, pateikia atskirą prašymą. Nepilnamečių prašymą išduoti vizą turi pasirašyti asmuo, turintis nuolatines ar laikinas tėvų ar globėjų teises.

Pateikiamas kelionės dokumentas, kuris atitinka šiuos kriterijus:

a) jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip trys mėnesiai po numatomo išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos arba, keleto apsilankymų atveju, po numatomo paskutinio išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos. Tačiau pagrįstu ypatingu atveju šio reikalavimo galima netaikyti;

b) jame turi būti mažiausiai du tušti puslapiai;

c) jis turi būti išduotas per pastaruosius dešimt metų.

Pateikiama nuotrauka, atitinkanti šiuos standartus;

Yra paimti prašymą išduoti vizą pateikusio asmens biometriniai duomenys. Jeigu iš prašymą išduoti vizą pateikiančio asmens paimti pirštų atspaudai dėl ankstesnio prašymo buvo paimti likus mažiau nei 59 mėnesiams iki naujo prašymo pateikimo dienos, jie nukopijuojami į vėlesnį prašymą ir iš naujo jų pateikti nereikia. Tačiau jei prašymo pateikimo metu nedelsiant negali būti patvirtinta, kad pirštų atspaudai buvo paimti per 59 mėnesių laikotarpį, prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo gali prašyti, kad jie būtų paimti. Reikalavimas pateikti pirštų atspaudus taip pat netaikomas:

 • vaikams iki 12 metų;
 • asmenims, kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai. Jei įmanoma paimti mažiau nei dešimties pirštų atspaudus, paimamas maksimalus pirštų atspaudų skaičius;
 • valstybių ar Vyriausybių vadovams ir nacionalinių Vyriausybių nariams kartu su juos lydinčiais sutuoktiniais ir jų oficialių delegacijų nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu;
 • monarchams ir kitiems karališkosios šeimos vyresniesiems nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu.

Esant pagrįstoms abejonėms dėl prašymą išduoti vizą pateikiančių asmenų tapatybės, vizų tarnyba gali paimti pirštų atspaudus ir per trumpesnį nei 59 mėnesių laikotarpis.

Turi būti sumokėtas vizos mokestis.

Šengeno vizos

Sakartvelo piliečiams, turintiems biometrinius pasus, vykstant į Šengeno zoną trumpalaikėms kelionėms (ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį) viza nereikalinga.

Lietuvos Respublikos ambasada Sakartvele atstovauja Slovakijai, išduodama Šengeno vizas.

Lietuvos vizų tarnybos kompetentingos nagrinėti prašymą išduoti vizą ir priimti sprendimą dėl jo, kai:

 1. Lietuva yra vienintelis pareiškėjo kelionės (-ų) tikslas;
 2. jei pareiškėjo apsilankymas apima daugiau nei vieną kelionės tikslą arba per dviejų mėnesių laikotarpį numatomi keli atskiri apsilankymai, o Lietuva yra pagrindinis pareiškėjo apsilankymo (-ų) tikslas pagal buvimo trukmę, apskaičiuotą dienomis, arba buvimo tikslą, arba
 3. jeigu negalima nustatyti pagrindinio kelionės tikslo, kai prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina kirsti Lietuvos išorės sieną  tam, kad atvyktų į Šengeno erdvę teritoriją.

Lietuvos vizų tarnybos yra kompetentingos nagrinėti prašymą išduoti vizą tranzito tikslu ir priimti sprendimą dėl jo, kai:

 1. tranzitas vyks tik per Lietuvą arba
 2. tranzito per kelias valstybes nares atveju – kai prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo ketina kirsti Lietuvos išorės sieną pradėdamas vykti tranzitu.

Prašymą nagrinėja ir sprendimą dėl jo priima Lietuvos vizų tarnyba, kurios jurisdikcijai priklauso vieta, kurioje teisėtai gyvena prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo. Kitų šalių piliečiai, kuriems reikalinga Šengeno viza, gali kreiptis į Lietuvos Respublikos ambasadą Tbilisyje tuo atveju, jeigu gali pagrįsti ilgalaikį teisėtą buvimą Sakartvele (turi leidimą gyventi ar kitą ilgalaikio buvimo šalyje statusą patvirtinantį dokumentą). Lietuvos vizų tarnyba taip pat nagrinėja prašymą, kurį pateikė trečiosios šalies pilietis, teisėtai esantis, bet negyvenantis jo jurisdikcijai priklausančioje vietoje, ir priima sprendimą dėl jo, jei prašymą išduoti vizą pateikęs asmuo pagrindė prašymo pateikimą toje vizų tarnyboje.

Tokiu atveju asmuo turi sumokėti negrąžinamą prašymo nagrinėjimo mokestį (Ukrainos ir kitų valstybių susitarimų su Europos Sąjunga dėl vizų supaprastinimo sąrašą ir informaciją apie jų piliečiams taikomas specifines sąlygas galima rasti čia) ir pateikti reikiamus dokumentus:

 1. galiojantį kelionės dokumentą
 2. užpildytą ir pasirašytą (36 laukelyje ir paskutiniame puslapyje) prašymą išduoti Šengeno vizą;
 3. prie prašymo priklijuotą vieną 35x45 mm dydžio spalvotą nuotrauką, atitinkančią asmens amžių;
 4. galiojantį sveikatos draudimą, kurio suma yra ne mažiau kaip 30 tūkst. eurų, patvirtinantį dokumentą;
 5. dokumentus, nurodančius kelionės tikslą: Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas patvirtinamųjų  dokumentų, kuriuos turi pateikti prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys Baltarusijoje, Kamerūne, Sakartvele, Moldovoje, Ukrainoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose, sąrašas;
 6. dokumentus, nurodančius apgyvendinimo vietą, ir/arba pakankamų lėšų susimokėti už apgyvendinimą įrodymą;
 7. dokumentus, nurodančius, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų (40 eurų vienai dienai), tiek numatomo buvimo laikotarpio trukmei, tiek grįžimui į savo kilmės ar gyvenamosios vietos šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jis tikrai būtų įleistas arba gali teisėtai gauti tokių lėšų. Šis reikalavimas netaikomas nepilnamečiam užsieniečiui, vykstančiam kartu su pilnamečiu šeimos nariu;
 8. kai užsieniečiui viza išduodama kvietimo pagrindu lėšų, būtinų atvykstančiam užsieniečiui būti Lietuvos Respublikoje, dydis yra 20 eurų vienai dienai. Daugiau informacijos apie tarpininkavimo rašto (kvietimo) pateikimą el. būdu rasite čia;
 9. informaciją, padedančią įvertinti, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Pateikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių arba anglų kalba. Dokumentai kartvelų (gruzinų) kalba taip pat priimami, jei pridėti jų vertimai į lietuvių arba anglų kalbą.

DĖMESIO:     

 • Nuo 2020 m. vasario 2 d. keičiasi vizos prašymo nagrinėjimo įkainiai: vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus – 40 EUR, kitiems – 80 EUR.
 • Užsienietis, kuriam išduota daugkartinio atvykimo viza, gali atvykti ir būti Šengeno zonoje vizos galiojimo laikotarpiu, bet ne daugiau nei 90 dienų per bet kurias 180 dienų. Jeigu dažnai lankotės Šengeno zonoje, rekomenduojame pasinaudoti skaičiuokle.

Jokių garantijų dėl vizų išdavimo iš anksto nėra suteikiama. Vien tik vienodos vizos ar riboto teritorinio galiojimo vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti. Vizos turėtojų prie išorės sienos reikalaujama pateikti įrodymų, jog jie tenkina atvykimo sąlygas.

Reikalavimas mokėti vizos mokestį netaikomas prašymą išduoti vizą pateikiantiems asmenims, priklausantiems vienai iš šių kategorijų:

 • vaikams iki šešerių metų;
 • moksleiviams, studentams, magistrantams bei doktorantams ir lydintiesiems mokytojams, vykstantiems į kelionę studijų arba pedagoginio mokymo tikslu;
 • tyrėjams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/801 3 straipsnio 2 punkte, keliaujantiems mokslinių tyrimų vykdymo arba dalyvavimo moksliniame seminare ar konferencijoje tikslais;
 • ne pelno organizacijų atstovams, jaunesniems nei 25 metų amžiaus, dalyvaujantiems seminaruose, konferencijose, sporto, kultūriniuose ar švietimo renginiuose, kuriuos organizuoja ne pelno organizacijos.

Nacionalinės vizos

Informacija apie naujos nacionalinės vizos prašymo formos užpildymą

Nacionalinės (D) vizos ambasadoje nebeišduodamos. Dėl nacionalinių (D) vizų kreipkitės į Migracijos departamento vizų centrą Tbilisyje.

Asmenys, planuojantys kreiptis dėl nacionalinės vizos Lietuvos Migracijos departamento vizų centre Tbilisyje (https://services.vfsglobal.com/geo/en/ltr/), pirmiausia turi užpildyti nacionalinės vizos prašymo formą ir tik tada užsisakyti. pokalbis vizų centre, nes norint užsiregistruoti pokalbiui vizų centre, reikia nurodyti prašymo išduoti vizą formos numerį.

Prašymo išduoti vizą forma pildoma iš Lietuvos Migracijos departamento interneto svetainės (https://www.migracija.lt/), kur kategorijoje Užsieniečiams skiltyje Norėdami gauti elektroninę paslaugą, pasirinkite savo pilietybę. pažymėkite Sakartvelo (Gruzija), kitame puslapyje pasirinkite Noriu gauti nacionalinę vizą ir pažymėkite Taikyti prašymą, po to atsivėrusiame lange turite įvesti savo el. Į nurodytą elektroninį paštą gausite vienkartinį prisijungimo kodą, kuriuo atsidarysite vizos prašymo formą ir pradėsite ją pildyti.

Sprendimai dėl vizų išdavimo ir jų apskundimo tvarka

Sprendimas dėl prašymų priimamas per 7-15 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo datos. Atskirais atvejais, visų pirma kai prašymą reikia išnagrinėti išsamiau, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki ne daugiau kaip 45 kalendorinių dienų. Atskirais pagrįstais skubos atvejais sprendimas dėl prašymų priimamas nedelsiant.

Prašymą išduoti vizą pateikę asmenys, kuriems buvo atsisakyta išduoti vizą, gauna standartinę pranešimo apie atsisakymo išduoti vizą, vizos panaikinimo ar atšaukimo priežastis formą, kurioje nurodyti tokio sprendimo pagrindai. Dėl tokių sprendimų pareiškėjai turi teisę per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius, tel.: +370 5 264 8703). Lietuvos Respublikos įstatyme ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka skundas turi būti paduodamas raštu lietuvių kalba, o dokumentai, surašyti kitomis kalbomis, turi būti teikiami išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtinti. Už skundą turi būti sumokėtas 30 eurų žyminis mokestis (už skundą paduodant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai mokėtinos žyminio mokesčio sumos).

Sprendimas atsisakyti išduoti vizą administracine tvarka neskundžiamas.

Vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti. Vizos turėtojų prie išorės sienos reikalaujama pateikti įrodymų, jog jie tenkina atvykimo sąlygas, kaip numatyta Šengeno sienų kodekso 6 straipsnyje.

Kiti skundai

Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys gali pateikti skundus dėl vizų tarnybų darbuotojų ir išorės paslaugų teikėjų elgesio arba prašymo pateikimo proceso. Vadovaujantis 1999 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2 str. 15 dalimi, skundas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Vadovaujantis 3 str. 8 dalimi, skundas pateikiamas atitinkamai vizų tarnybai arba tiesiogiai Užsienio reikalų ministerijai.

Skundai nagrinėjami įstatymo 14 str. ir Trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, sprendimai dėl skundų priimami per 20 darbo dienų. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą skundo išnagrinėti nepavyksta, terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie termino pratęsimą per 2 darbo dienas pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

Trečiųjų šalių piliečiai, teikę prašymą išduoti Šengeno vizą, yra kviečiami užpildyti Europos Komisijos apklausos anketą adresu: europa.eu/!xj99KC .

 

Konsulinis mokestis

Vadovaujantis 2020 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr.1135 „ Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1155, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą, už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą imamas konsulinis mokestis: 

 • Šengeno vizos (C) – 80 eurų;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymu, konsulinis mokestis neimamas už:

 • prašymų išduoti Šengeno vizas Lietuvos Respublikos ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių arba Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečių šeimos nariams nagrinėjimą;
 • prašymų išduoti Šengeno vizas Europos Sąjungos su trečiąja valstybe sudarytame susitarime dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo numatytais atvejais nagrinėjimą;
 • prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais nagrinėjimą;
 • prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 5 dalyje numatytais atvejais, kai prašymus pateikia užsieniečiai, kurių pilietybės valstybės netaiko vizų režimo Lietuvos Respublikos piliečiams arba kurių pilietybės valstybė Lietuvos Respublikos piliečiams taiko ne mažiau palankias sąlygas, negu numatyta Vizų kodekso 16 straipsnio 5 dalyje, nagrinėjimą;
 • prašymų išduoti Šengeno vizas Vizų kodekso 16 straipsnio 6 dalyje numatytais atvejais nagrinėjimą konsulinės įstaigos vadovo ar konsulinio pareigūno sprendimu (kai sprendimą atleisti nuo konsulinio mokesčio priima konsulinis pareigūnas, turi būti gautas Lietuvos valstybės institucijų patvirtinimas, kad užsieniečiai vyksta į Lietuvos Respubliką dalyvauti susitikimuose ar renginiuose, skirtuose skatinti kultūrinius ar sportinius interesus, interesus užsienio politikos ar vystomojo bendradarbiavimo politikos srityse ir kitose esminių visuomeninės svarbos interesų srityse);

ES piliečio arba ELPA valstybės narės piliečio šeimos nariai

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 21 straipsnį, kiekvienas Sąjungos pilietis turi teisę laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje laikydamasis Sutartyse ir joms įgyvendinti priimtose nuostatose nustatytų apribojimų bei sąlygų. Šie apribojimai ir sąlygos visų pirma išdėstyti Direktyvoje 2004/38/EB13 dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Jei pareiškėjai atitinka ES piliečio, kuriam taikoma Direktyva, šeimos nario statusą, Lietuvos vizų tarnybos suteikia jiems visas galimybes gauti reikiamą vizą ir sudaro jiems geriausias sąlygas gauti vizą*:

 • neimamas vizos mokestis;
 • vizos išduodamos kuo greičiau skubos tvarka (prašymo išduoti vizą tvarkymas ilgiau kaip 15 dienų gali būti tik išimtinis ir tinkamai pagrįstas), priėmimas vykdomas palankesnėmis sąlygomis, nei kitų trečiųjų šalių piliečių;
 • pateikiamas ribotas patvirtinamųjų dokumentų sąrašas (kad yra ES pilietis, dėl kurio prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo įgyja tam tikrų teisių, kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo yra tokio ES piliečio šeimos narys ir kad prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo priimančiojoje valstybėje narėje lydi ES pilietį arba prisijungia prie jo).

 *Sąlygos taikomos ir ELPA (Europos laisvosios prekybos asociacijos) valstybės narės piliečio šeimos nariams.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha